Infrastructura si Mediu

Infrastructura de transport

Principala cale de acces in comuna este DJ 710 A.

Comuna Varfuri se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii creste potentialul.

  • Pucioasa – 10 km ;
  • Moreni – 22 km;

  • Targoviste – 30km.

Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante cai de acces:

  • Gara – 10 km la Pucioasa;

  • Aeroport 100 km – Otopeni.

Reteaua de alimentare cu apa si de canalizare

In comuna Varfuri nu exista retea de canalizare si statie de epurare si tratare a apelor reziduale.In prezent apele uzate se evacueaza in bazine vidanjabile sau latrine uscate.
Nu exista retea de apa in satele Carlanesti, Merisoru si partial in celelalte sate(Varfuri,Cojoiu,Suvita,Statesti,Ulmetu).
Locuitorii se alimenteaza cu apa din surse proprii,puturi sapate sau forate.

Infrastructura de energie electrica si gaz
Alimentarea cu energie electrica a comunei Varfuri este realizata intr-un procent de 100%. Toate gospodariile si institutiile au acces la reteaua de electricitate.
In prezent pe teritoriul administrativ al comunei Varfuri nu exista un sistem centralizat de alimentare cu gaz metan. Una din prioritatile Consiliului Local este de infiintare a retelei de alimentare cu gaz metan in toate satele .

Fondul locuibil. Infrastructura edilitară

Studiul fondului locativ oferă, prin intermediul unor indicatori, o imagine de ansamblu asupra numărului și calității spațiilor locuibile, la un moment dat. Cele două elemente se răsfrâng asupra calității locuirii, determinând satisfacția sau insatisfacția proprietarilor. Evoluția numărului de locuințe, pentru perioada 2016-2019, indică o tendință generală de creștere pentru Comuna Vârfuri, care se înscrie în același trend pozitiv, înregistrat și la nivelul județului Dâmbovița.

Fondul de locuințe, pe forme de proprietate

An de referință Total locuințe Total locuințe după forma de proprietate
Locuințe

(număr)

Suprafața de locuit

(m2)

Proprietate majoritar de stat Proprietate majoritar privată
2016 1021 42094 8 1013
2017 1022 42609 8 1014
2018 1026 42816 8 1018
2019 1027 42905 8 1019

 

Sursa: http://statistici.insse.ro

Acest fapt ne arată că, mediul privat este cel care contribuie la creșterea fondului locativ, investițiile publice pe acest segment fiind inexistente.

Analizând informațiile privind locuirea constatăm că între anii 2016-2019 numărul locuințelor a crescut în valoare absolută cu 6 unități de locuit, iar suprafața de locuit cu 811 m2.

Ritmul de construire/autorizare

An 2016 An 2017 An 2018 An 2019
Locuințe terminate din fondurile populației 1 2 5 3
Autorizații de construcție eliberate Număr 4 4 5 3
Suprafață utilă (m2) 568 327 522 293

Infrastructura edilitară

         Resursele de apă ale județului Dâmbovița cuprind apele de suprafață și subterane. Rețeaua hidrografică este alcătuită din bazinele hidrografice ale râurilor Ialomița și Argeș. Din suprafața totală a județului Dâmbovița 41,59% este cuprinsă în Spațiul hidrografic Buzău – Ialomița, respectiv în Bazinul Hidrografic Ialomița și 58,41% din suprafața județului este inclusă în Spațiul hidrografic Argeș – Vedea, respectiv în Bazinul Hidrografic Argeș.

         Alimentarea cu apă a comunei Vârfuri este asigurată de un sistem care asigură extragerea apei din mediul natural, corectarea calității, înmagazinarea, transportul și distribuția acesteia la consumatori parțial în satele Vârfuri, Cojoiu, Șuvița, Stătești și Ulmetu.

Locuitorii satelor Cârlănești, și Merișoru se alimentează cu apă din surse proprii, puțuri săpate sau forate.

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în comuna Vârfuri este de 11,6 km.

Serviciul de alimentare cu apă este operat de Compania de Apă Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște.

Canalizare

În comuna Vârfuri nu există rețea de canalizare și stație de epurare și tratare a apelor reziduale. În prezent apele uzate se evacuează în bazine vidanjabile sau latrine uscate. Dispunerea construcțiilor de colectare a apelor reziduale în incinta proprietăților, respectiv în spațiile imobilelor, face dificil accesul utilajelor de vidanjare ceea ce conduce deseori la situații de deversare a dejecțiilor la suprafața terenului, pe proprietățile private sau pe proprietatea publică.

Apele uzate sunt principala sursă de poluare a apelor naturale, prin evacuarea acestora în receptori. Analiza statistică a situației principalelor surse de ape uzate, conform rezultatelor supravegherii efectuate în anul 2012 de către Administrațiile Bazinale Argeș – Vedea și Buzău – Ialomița, a rezultat că 91,84% din apele uzate provenite de la principalele surse de poluare au ajuns în receptorii naturali, în special râuri, insuficient epurate.

În comuna Vârfuri apele pluviale sunt evacuate liber la suprafața terenului în cursurile de apă ce străbat teritoriul comunei.

Alimentarea cu energie electrică

Localitatea este electrificată în totalitate. Toți consumatorii electrici existenți pe raza comunei sunt racordați la rețelele principale de joasă tensiune, rețele care sunt amplasate pe străzile comunei.

Telefonie și internet

Telefonie fixă:

Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de operatori precum Telekom, Orange sau RCS&RDS. Sistemul este suficient de dezvoltat pentru a satisface necesitățile actuale și viitoare.

Telefonia mobilă:

În comuna Vârfuri are acoperire toate rețelele de telefonie mobilă: Vodafone, Orange, Telekom și Digi.

Internet:

Serviciile de internet fix și mobil sunt accesibile în localitate la o calitate bună. Sunt oferite de furnizorii rețelelor de telefonie fixe și mobile: Telekom, RCS&RDS, Orange și Vodafone.

Alimentare cu gaze naturale

Comuna Vârfuri nu dispune de rețea de alimentare cu gaze. Încălzirea se face cu combustibili solizi (în principal lemne), iar prepararea hranei tot cu combustibili solizi sau cu butelii cu gaze lichefiate. Pentru perioada următoare, alimentarea cu gaze naturale a comunei este un obiectiv prioritar al administrației locale

Patrimoniul de mediu

La nivelul localității Vârfuri, protecția, conservarea și ameliorarea calității mediului, incluzând conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice sunt probleme de interes public major, având în vedere că, așa cum este recunoscut în toată lumea, componentele diversității biologice care formează capitalul natural asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor și serviciilor necesare societății, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.

Modul de constituire și de administrare a patrimoniului de mediu va lua în considerare, la nivelul localității Vârfuri, interesele comunității locale, facilitându-se participarea localnicilor în consiliile consultative pentru aplicarea măsurilor de protecție, conservare și utilizare durabilă a resurselor naturale, încurajându-se menținerea practicilor și cunoștințelor tradiționale locale în valorificarea acestor resurse, în beneficiul comunităților locale.

Deși nu există zone naturale protejate, prin poziția sa geografică și datorită faptului că beneficiază de o însemnată suprafață împădurită, teritoriul comunei Vârfuri prezintă parametrii foarte buni la capitolul mediu, specifici dealurilor subcarpatice, cu peisaje atrăgătoare, aer curat, fără factori majori de perturbare a mediului.

Principalele disfuncţionalităţi privind protecţia mediului sunt :

  • deși există un operator regional la nivelul întregului județ Dâmbovița care colectează deșeurile, mai sunt încă deșeuri menajere depozitate necontrolat, datorită lipsei unei educații civice adecvate.
  • lipsa echipării edilitare în ceea ce priveşte canalizarea menajeră.
  • depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant, adăugându-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate.

Intervenția omului are efecte negative prin faptul că accelerează procesul de eroziune, surpări, prăbușiri, prin defrisări ale vegetației, cât și prin săpăturile făcute pentru a folosi material în construcții.

Rezolvarea disfuncţionalităţilor enumerate mai sus reprezintă priorităţi pentru administraţia locală.

Contact

Adresa : comuna Varfuri, sat Suvita, nr. 137

Telefon: 0245233102;

Fax: 0245233063;

Info

Comuna Vârfuri este situată în regiunea deluroasă a Munteniei, cuprinsă la întretăierea coordonatelor geografice de 45o15” – latitudine nordică şi 25o30” – longitudine estică, având o altitudine ce variază de la 410 m - Valea Stârcului şi 731 m dealul Fusarul, deasupra nivelului mării şi ocupând o suprafaţă de 25 Km2.

Zone vecine

Se învecinează la est cu comuna Vişineşti prin culmea dealului „Prăvăciorul”, la vest cu satul Diaconeşti – oraş Pucioasa prin muchia dealului Ulmetul, la sud cu comuna Valea-Lungă despărţită prin Valea Stârcului, dealurile Prigorile, Tigerului şi Corboaica, iar la nord cu comuna Bezdead pe culmea dealurilor Cojoiu, Fusaru şi Miercanu.